Транспортни услуги за вас до всяка точна на страната.
БГ EN Транспортни услуги за вас до всяка точна на страната.

Who we are?
Rent-A-Car
Transfers
Terms
Our partners
Countact
Автосервиз
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.irisvisia.com Port 80
 

 
 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Автомобилът се предоставя за ползване от НАЕМАТЕЛЯ в добро техническо състояние и пълна изправност, снабден със задължително оборудване изисквано от органите на КАТ.
2. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне наетия автомобил, заедно с всички предадени му документи, в уговорения срок и първоначален пункт, съгласно, този договор. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не върне наетия автомобил в посочения срок, той заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ както следва:
2.1. За закъснение при връщане на наетия автомобил повече от 1 час се таксува 50% от базовата цена по ценова листа, представляваща неразделна част от настоящия договор.
2.2. За закъснение повече от 6 часа се заплаща пълната наемна цена на автомобила за 1 ден по ценова листа.
2.3. При закъснение повече от 12 часа от момента на изтичане на този договор, без да е уведомен НАЕМОДАТЕЛЯ на място се счита за присвояване на наетия автомобил и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи на МВР и Застрахователната компания, като обявява наетото МПС и НАЕМАТЕЛЯ за издирване, а депозита остава в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.
3. Наемната цена на автомобила се изчислява на базата на тарифите, определени в ценовата листа.
4. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит на база тарифите в ценовата листа. Депозита представлява гаранция и не може да бъде използван за плащане при удължаване на срока. Депозита се връща на НАЕМАТЕЛЯ само след като бъде върнат автомобила. При установяване на дребни повреди или липси (включително и по-малко гориво от договореното), стойността им се удържа от депозита.

II. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ. 1.НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да подмени в срок от 24 часа наетия автомобил, когато е невъзможно той да продължи изпълнението на договора по вина на НАЕМОДАТЕЛЯ, като разходите са за сметка на фирмата.
2. НАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които НАЕМАТЕЛЯТ или трето лице предизвиква в следствие на техническа неизправност, доказана с независима техническа експертиза.

III. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
1.1. Да използва наетия автомобил по предназначение.
1.2. Да се отнася грижливо към автомобила, да го пази заключен на охраняем паркинг.
1.3. Да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност, като поема всички консумативни разходи свързани с използването му. При повреда на наетия автомобил в периода на валидност на договора, отстраняването й се извършва от компетентни лица, след съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ.
1.4. При настъпване на злополука, щета или повреда да извика органите на КАТ независимо по чия вина е щетата, да спази всички изисквания относно съставяне на протоколи и други документи, както и да предприема всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил.
1.5. Да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при злополука, да съобщава всички факти, обстоятелства и данни свързани с щетата, както и да оказва пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователната компания за изясняване на случая.
2. НАЕМАТЕЛЯТ няма право:
2.1. Да използва наетия автомобил за теглене на друг автомобил и ремаркета, да участва в състезания, обучения, тренировки, както и да превозва тежки и насипни товари.
2.2. Да пътува с на нетия автомобил, когато той е под влиянието на алкохол, наркотик или друго упойващо вещество.
2.3. Да не отдава на други лица управлението на наетия автомобил с изключение на упълномощените за това лица в този договор, както и да нарушава държавните граници, ЗДП, ППЗДП и действащите закони на Република България.
3. Водачът на наетия автомобил трябва да притежава валидно удостоверение за правоуправление на МПС най-малко от 1 година.

IV. ЩЕТИ Н САНКЦИИ
1. За щети по вина на НАЕМАТЕЛЯ в резултат на неправомерно използване на наетия автомобил, които не покриват застрахователните условия, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща пълния размер на щетата.
2. Щети нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, за които същия не представи протокол от КАТ се поема от НАЕМАТЕЛЯ 100%.
3.Отговорността по щети нанесени от трети лица и вината на НАЕМАТЕЛЯ се поема от него и той дължи сумата, изплатена по застраховка "Гражданска отговорност" от застрахователната компания.
4. В случай на кражба на наетия автомобил НАЕМАТЕЛЯТ уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ, като задължително трябва да бъдат представени от НАЕМАТЕЛЯ контролния талон и ключа на автомобила. В противен случай НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срок от три месеца да изплати цялата застрахователна стойност на наетия автомобил.
5. При загуба, унищожаване или кражба на талона или номера НАЕМАТЕЛЯ дължи на фирмата обезщетение в размер на два наема на автомобила от ценовата листа.
6. При загуба, унищожаване или кражба на ключ, следва да бъде заплатена стойността му от НАЕМАТЕЛЯ в троен размер.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ всички суми определени в договора плюс депозита в момента на подписването му.
 

copyright © 2006. Marvex Auto. All rights reserved 302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.irisvisia.com Port 80
.
office@marvexauto.com